CHẤT THẢI RẮN LÀ GÌ?

Chất thải rắn (CTR) là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác.

CÁC NGUỒN PHÁT SINH CHÍNH

SINH HOẠT

phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người, khu dân cư

CÔNG NGHIỆP

phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Y TẾ

phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế như bệnh viện, phòng khám...

XÂY DỰNG

là chất thải rắn phát sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng công trình

PHÂN LOẠI THEO TÍNH NGUY HẠI

CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG

là chất thải không thuộc danh mục chất thải nguy hại hoặc thuộc danh mục chất thải nguy hại nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại. 

CHẤT THẢI NGUY HẠI

là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác với chất khác gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người.. 

QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP THEO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 thì chất thải phải được quản lý trong toàn bộ quá trình phát sinh, giảm thiểu, phân loại, thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy; chủ nguồn thải có trách nhiệm tái sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường phù hợp để xử lý. Do vậy, các cơ sở, doanh nghiệp căn cứ thành phần, tính chất của nguyên liệu, sản phẩm, hàng hóa và Danh mục chất thải nguy hại (CTNH), chất thải công nghiệp phải kiểm soát (CTCNPKS) và chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) theo Mẫu số 01.C Phụ lục III Thông tư 02/2022/TT-BTNMT để thực hiện công tác phân định, phân loại, quản lý và chuyển giao chất thải theo đúng quy định, cụ thể như sau:

·         Đối với CTNH, CTCNPKS đã được phân định là CTNH và CTCNPKS chưa được phân định là CTNH hoặc CTRCNTT thì phải được quản lý theo quy định về CTNH tại Điều 83, Điều 84 Luật BVMT năm 2020; Điều 68 đến Điều 73 Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Điều 35 đến Điều 40 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Việc phân định CTCNPKS để xác định là CTNH hoặc CTRCNTT được thực hiện thông qua hoạt động lấy mẫu phân tích bởi cơ sở có đủ năng lực đã được Bộ TN&MT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

·         Đối với CTRCNTT và CTCNPKS đã được phân định là CTRCNTT thì được quản lý theo quy định tại Điều 81, Điều 82 Luật BVMT 2020; Điều 65, Điều 66, Điều 67 Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Điều 33, Điều 34 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

·         Trường hợp chất thải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý như sản phẩm, hàng hóa và được phép sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất.

Các cơ sở, doanh nghiệp tự xem xét và chịu trách nhiệm đối với việc phân định, phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định; đồng thời Công ty không cần phải xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT.

Ngoài ra, các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng biên bản bàn giao CTRCNTT (theo Mẫu số 03 Phụ lục III Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) và chứng từ CTNH (theo Mẫu số 04 Phụ lục III Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT); tự lưu giữ các biên bản bàn giao CTRCNTT và chứng từ CTNH tại Công ty để xuất trình cho các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; tổng hợp khối lượng của từng loại chất thải theo từng nhóm chất thải đã chuyển giao và chịu trách nhiệm về các số liệu mà Công ty đã báo cáo; thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (theo Mẫu số 05.A Phụ lục VI Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) và gửi về các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT trước ngày 15/01 của năm tiếp theo.

CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP PHẢI KIỂM SOÁT ĐƯỢC QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Theo Danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường quy định tại Mẫu số 01, Phụ lục III được ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thì CTCNPKS được ký hiệu là “KS”, CTNH được ký hiệu là “NH”, CTRCNTT được ký hiệu là “TT” và chất thải được thu hồi, phân loại, lựa chọn để tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất được ký hiệu là “TT-R”.

Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 72 Luật BVMT 2020 Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT thì chủ nguồn CTCNPKS có trách nhiệm phân định chất thải là CTNH hoặc CTRCNTT theo quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT QCVN 50:2013/BTNMT. Đơn vị lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ TN&MT cấp đối với các thông số quan trắc; đơn vị lấy mẫu phải cử cán bộ có đủ năng lực tiến hành lấy mẫu và lập biên bản lấy mẫu kèm theo.

Trường hợp CTCNPKS đã được phân định là chất CTRCNTT thì được quản lý theo quy định tại Điều 81, 82 Luật BVMT năm 2020, Điều 65, 66, 67 Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Điều 33, 34 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

Trường hợp CTCNPKS đã được phân định là CTNH thì được quản lý theo quy định về CTNH tại Điều 83, 84 Luật BVMT năm 2020; Điều 68, 69, 70, 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và phải chuyển giao cho đơn vị xử lý CTNH có giấy phép do Bộ TN&MT cấp trong đó phải có các mã chất thải tương ứng.

Trường hợp CTCNPKS chưa được phân định là CTNH hoặc CTRCNTT thì phải được quản lý theo quy định về CTNH tại Điều 83, 84 Luật BVMT năm 2020; Điều 68, 69, 70, 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và phải chuyển giao cho đơn vị xử lý CTNH có giấy phép do Bộ TN&MT cấp trong đó phải có các mã chất thải tương ứng.

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG THEO LUẬT BVMT 2020

Theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) có trách nhiệm: Phân loại CTRCNTT theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật BVMT; Có thiết bị, dụng cụ, khu vực lưu giữ CTRCNTT theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; Chuyển giao CTRCNTT cho đơn vị xử lý hoặc chuyển giao cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật BVMT; Sử dụng biên bản bàn giao đối với nhóm CTRCNTT phải xử lý theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

-😊-

Nếu quý công ty có chất thải công nghiệp thông thường hoặc nguy hại cần thu gom, xử lý với chi phí tốt. Hoặc cần tư vấn các giải pháp lược, ép, tách bùn thải, chất thải rắn; khử mùi rác thải/ ủ phân hữu cơ (composting). Hay cần lập các hồ sơ như Báo cáo quản lý chất thải/ công tác bảo vệ môi trường thì liên hệ chatthai.vn để được hỗ trợ theo hotline 0865.369.247 (24/7), email chatthai.vn@gmai.com.

Ngoài ra, chatthai.vn còn cung cấp các loại thùng rác nhựa và inox cho dân dụng và công nghiệp ...