Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

? Câu hỏi:

Đối với công tác bảo vệ môi trường theo thông tư 25/2019, trong phụ lục VI không thấy ghi có đính kèm hồ sơ liên quan nào (kết quả QTMT, BB bàn giao rác...). Theo điều 37 có ghi "Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra", như vậy là tôi có thể hiểu là không cần đính kèm hồ sơ nào và giữ các hồ sơ này để đối chiều khi có kiểm tra. Công ty tôi được phê duyệt đề án bảo vệ chi tiết bởi "UBND-Sở TNMT", như vậy tôi sẽ nộp báo cáo này lên sở TNMT thôi là đủ hay còn phải đâu nữa?

» Trả lời

• Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020) thì các chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ chủ đầu tư khu công nghiệp) chỉ lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo biểu mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này và gửi đến cơ quan trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.

• Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 40 của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được lồng ghép, tích hợp các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp như: báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; báo cáo tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (nếu có); báo cáo tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (nếu có). Do vậy, các tài liệu liên quan đến các báo cáo định kỳ như trên sẽ được tích hợp kèm theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường khi gửi đến cơ quan quản lý; đồng thời lưu giữ tại doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý và đối chiếu khi cơ quan nhà nước thực hiện thanh, kiểm tra.

Theo trình bày thì Công ty của anh/ chị đã lập Đề án bảo vệ môi trường và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt nên thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Do vậy, anh/ chị nên lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm cho doanh nghiệp và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, lưu giữ tại doanh nghiệp 1 bộ để phục vụ công tác quản lý và đối chiếu khi cơ quan nhà nước thực hiện thanh, kiểm tra.

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn