Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hết hạn có được gia hạn?

Tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước, có quy định:

Việc gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào các quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định này và các điều kiện sau đây:

◦ Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;

◦ Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

◦ Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

Đối với trường hợp khác với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này thì tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

» Như vậy, theo quy định nêu trên thì giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sẽ được gia hạn khi giấy phép vẫn đang còn hiệu lực. Còn trường hợp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã HẾT HẠN thì không được gia hạn nữa mà phải được CẤP MỚI

Ngoài ra, Khoản 10 Điều 20 Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định: Hành vi xả nước thải vào nguồn nước khi giấy phép đã HẾT HẠN áp dụng mức xử phạt NHƯ trường hợp KHÔNG CÓ giấy phép quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và khoản 8 Điều này (mức phạt tiền tương ứng tăng dần theo công suất xả thải).

» Xem nội dung Nghị định 201/2013/NĐ-CP tại https://bit.ly/2Vvmbyo, nội dung Nghị định 36/2020/NĐ-CP tại https://bit.ly/3lyLQar. Và tra cứu các văn bản pháp quy tài nguyên môi trường phổ dụng khác tại https://rel.spire.vn/

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn