Các văn bản pháp luật quy định

về bảo vệ môi trường

72_2020_QH14_1711.docx

Luật số 72/2020/QH14

Luật Bảo vệ môi trường

08_2022_ND-CP_1001.docx

Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

02_2022_TT-BTNMT_1001.docx

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường