Quan trắc định kỳ bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải?

? Câu hỏi

• Kính gửi quý công ty Thiên Nguyên: căn cứ theo Mục C Phụ lục 1 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại thì bùn thải từ hệ thống XLNT của chúng tôi (ngành nghề dệt nhuộm) là chất thải có ngưỡng nguy hại (*).

• Chúng tôi đã phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành lấy mẫu, phân tích theo QCVN 50:2013/BTNMT và đã xác định, phân định bùn thải là chất thải thông thường.

Sau khi được phân định là chất thải thông thường, Chúng tôi được yêu cầu quan trắc các thông số nguy hại đối với bùn thải với tần suất tối thiểu 03 tháng/lần.

• Vậy, khi quan trắc các thông số nguy hại đối với bùn thải định kỳ sau khi đã được phân định là bùn thải thông thường thì có cần đáp ứng đủ số lượng mẫu lấy mẫu vào ít nhất 03 ngày khác nhau, lấy ít nhất 03 mẫu đại diện ngẫu nhiên ở các vị trí khác nhau hay chỉ cần lấy 1 mẫu để quan trắc?

» Trả lời

• Căn cứ Mục C Phụ lục 1 tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại thì bùn thải phát sinh từ công trình xử lý nước với ngành nghề dệt nhuộm có mã 10 02 03 và có ngưỡng nguy hại là (*). Theo quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT thì mọi chất thải thuộc loại (*) khi chưa chứng minh được không phải là chất thải nguy hại thì phải được quản lý theo các quy định đối với chất thải nguy hại.

• Theo nội dung câu hỏi, quý Công ty đã tiến hành lấy mẫu phân tích bùn thải sau công trình xử lý nước thải và nằm trong tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép (là chất thải rắn công nghiệp thông thường). Do đó, Sở TNMT sẽ đề nghị Công ty phải quản lý khối lượng đã phân tích như là chất thải công nghiệp thông thường theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; Khoản 12,13 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

• Theo quy định tại Điều 54a Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (được bổ sung tại Khoản 27 Điều 3 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) thì bùn thải có chứa thành phần nguy hại loại 1 sao (*) đã được phân định là chất thải rắn công nghiệp thông thường thì thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. Do vậy, Sở TNMT sẽ yêu cầu Công ty phải lấy mẫu phân tích bùn thải tối thiểu 3 tháng/lần và tổng hợp trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT; đồng thời phải theo nguyên tắc lấy mẫu, phân tích và phân định bùn thải theo quy chuẩn QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, cụ thể:

+ Phải lấy mẫu vào ít nhất 03 ngày khác nhau, thời điểm lấy mẫu của mỗi ngày phải khác nhau (đầu, giữa và cuối của một ca hoặc mẻ hoạt động), lấy ít nhất 03 mẫu đại diện ngẫu nhiên ở các vị trí khác nhau; phải khuấy, trộn đều trước khi lấy mẫu bùn thải, giá trị trung bình kết quả phân tích của mẫu bùn thải được so sánh với giá trị ngưỡng hàm lượng tuyệt đối Htc hoặc ngưỡng nguy hại theo nồng độ ngâm chiết Ctc để phân định bùn thải. Như vậy, Công ty sẽ tiến hành lấy 09 mẫu đại diện và trộn thành 03 mẫu tổng hợp để tiến hành phân định bùn thải từ công trình xử lý nước thải.

+ Phối hợp với đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP và Điều 4 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2014/NĐ-CP).

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn